هم سطح كننده (Dock levelers)

سكوهاي بارگيري پلي مطمئن بين سطح انبار و كف اتاق كانتينر ايجاد مي نمايد. يكي از مزيت هاي مهم هم سطح كننده(Dock leveler)در انبار ها تسهيل در ورود و خروج و افزايش سرعت تخليه و بارگيري كالا مي باشد،به طوري كه در كمترين زمان ممكن به وسيله انواع پالتراك و جك پالت و نيروي انساني اين امر صورت گرفته و كاهش قابل توجه در ضايعات كالا در اثر تخليه و بارگيري مي گردد. و همچنين قابليت تنظيم با انواع خودرو هاي سنگين و نيمه سنگين حمل كالا را دارا مي باشد.