اهميت و لزوم كف مناسب در انبار ها

يكي از بخش هاي مهم در انبار هاي مختلف كف مناسب و مقاوم در برابر شرايط كاري و محيطي مي باشد .زيرا مناسب نبودن كف انبار باعث اختلال در سيكل كاري و آسيب رساندن به تجهيزات در حال كار و ايجاد هزينه هاي تعمير و نگهداري مي گردد،گروه تجهيز انبار به شما اين امكان را داده تا بتوانيد مناسب ترين نوع پوشش كف را در حداقل زمان جهت انبار هاي مختلف اجرا و به بهره برداري رسانيد.

کفپوش آرملاتكفپوش اپوكسي