تجهيزات لجستيكي حمل

انتخاب تجهيزات مناسب در چرخه توزيع، فروش و سيستم انبار داري بسيار مهم و حياتي مي باشد.زيرا عدم تحقق اين امر باعث ايجاد وقفه و هزينه در عملكرد سازمان مي گردد،از اين رو انتخاب تجهيز مناسب بر اساس نياز و نوع كاربري همواره يكي از دقدقه هاي شركت هاي توليدي و پخش بوده است. مهمترين اين تجهيزات انواع ريچ تراك،ليفتراك،دستگاه هاي راهروباريك ،استاكر و پالترك مي باشدكه در تسريع تخليه ،بارگيري ،انبارش و تحويل كالا به مقصد كمك مي نمايد. گروه تجهيز انبار به شما كمك خواهد كرد تا بتوانيد بهترين انتخاب را در زمينه تهيه اين تجهيزات انجام دهيد.

  ريچ تراك راهروباريك
  ريچ تراك
  ليفتراك برقي
  استاكر
  استاكر
  ليفتراك ديزل
  پالت تراك
  پالت تراك
  استاكر دوبل
  جك پالت
  اوردر پيكر
  پالت تراك